หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การเรียนรู้ ติดต่อโรงเรียน
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เมนูหลัก

ผู้บังคับบัญชา
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ รร.ขส.ขส.ทบ.

เกี่ยวกับโรงเรียน

ปรัชญาและวิสัยทัศน์
คติประจำโรงเรียน
พลงมาร์ชทหารขนส่ง
หมายเลขโทรศัพท์
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง

ตำราเหล่าทหารขนส่ง
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
วิชาการจัดการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น

บทความ/สาระน่ารู้

โครงการส่งเสริมการศึกษา

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก
- ผนวก ข

ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ.ว่าด้วยการ
ประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549
- ผนวก ก

คู่มือการทดสอบใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

ข้อควรระวังในการขับรถบรรทุก

สิทธิกำลังพล

สิทธิกำลังพล (สายใจไทย)
พล.ต.สุวภัทร์ ยี่โถขาว จก.ขส.ทบ./ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่นที่ 47 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.58 เวลา 1000 น. ณ ห้องเรียน 1
กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. มีผู้เข้ารัีบการศึกษาจำนวน 28 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง จก.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส
เหล่า ขส. รุ่นที่ 72 เมื่อวันที่ 8 ต.ค.58 เวลา 1000 น. ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 29 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.58 เวลา 1000 น. รร.ขส.ขส.ทบ.ได้จัดพิธีรับส่งหน้าี่ที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.
ระหว่าง พ.อ.พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์ (ท่านเก่า) และ พ.อ.กุศล อุปลานนท์ (ท่านใหม่)
ณ หน้าอาคาร บก.รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กิจกรรมของหน่วย

พล.ต.สุวภัทร ยี่โถขาว จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายร้อย เหล่า ขส.รุ่น 50 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.58 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 39 นาย ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 


พ.อ.พีระพันธ์ู์ พูนสวัสดิ์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีประเครื่องหมายยศ,
มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น รุ่นที่ 3/58
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 ณ อาคารเรียน 120 รร.ขส.ขส.ทบ.
มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 60 นาย
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่


พล.ต.สุวภัทร์ ยี่โถขาว ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. ตรวจเยี่ยมนักเรียนหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน
ที่ พัีน.ขส.ซบร.บ.ทบ. จว.ลพบุรี
ดูภาพกิจกรรมหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยานเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ภาพพิธีเปิดหลักสูตรซ่างซ่อมอากาศยาน


ภาพกิจกรรมทดสอบร่างกายข้าราชการและกำลังพล รร.ขส.ขส.ทบ.


ภาพกิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558


ภาพกิจกรรมครู-อาจารย์ อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558

 


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Email : armytransport.school@gmail.com