หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การเรียนรู้ ติดต่อโรงเรียน
รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
เมนูหลัก

ผู้บังคับบัญชา
กองการศึกษา
แผนกธุรการ
แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุน
แผนกประเมินผลและสถิติ
กองพันนักเรียน
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ รร.ขส.ขส.ทบ.

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
คติประจำโรงเรียน
พลงมาร์ชทหารขนส่ง
หมายเลขโทรศัพท์
คู่มืออิเลิร์นนิ่ง

ตำราเหล่าทหารขนส่ง
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
วิชาการจัดการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ชั้นนายพันดีเด่น
ชั้นนายร้อยดีเด่น
ชั้นนายสิบอาวุโสดีเด่น

บทความ/สาระน่ารู้

โครงการส่งเสริมการศึกษา

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารบก
- ผนวก ก
- ผนวก ข

ระเบียบ รร.ขส.ขส.ทบ.ว่าด้วยการ
ประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน
ทหารขนส่ง พ.ศ.2549
- ผนวก ก

คู่มือการทดสอบใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ ทหาร

วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
ให้กับรถยนต์

ข้อควรระวังในการขับรถบรรทุกเมื่อ 13 ต.ค.57 รร.ขส.ขส.ทบ.ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.และผู้จัดการ รร.ทบอ.
ช่างกล ขส.ทบ. ระหว่าง พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ (ท่านเก่า) และ พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ (ท่านใหม่)
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เมื่อ 15 ต.ค.57 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ระหว่าง
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย (ท่านเก่า) และ พ.อ.สนอง แน่งอนงค์ (ท่านใหม่)
ณ ห้องเรียน 1 กศ.รร.ขส.ขส.ทบ. ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.สมศักดิ์ ทรัีพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
นายสิบอาวุโส เหล่า ขส. รุ่น 71 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ต.ค.57 ณ ห้องเรียน กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 45 นาย ดูภาพเพิิ่มเติมคลิกที่นี่

พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. เป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบ
ชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน เพื่อบรรจุในเหล่าสนับสนุนการช่วยรบของเหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 25 ก.ย.57 ณ ห้องเรียน รร.ขส.ขส.ทบ. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 23 นาย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ี่พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ.พร้อมด้วยข้าราชการ รร.ขส.ขส.ทบ. พร้อมใจใส่สายรัดข้อมือหรือริสต์แบนด์ โดยเป็นสายสีขาว มีรูปหัวใจและข้อความ
“คืนความสุข” และ “รักกันไว้เถิด” เพื่อให้ร่วมใจกันใส่ เป็นสัญลักษณ์ความปรองดอง
มุ่งสร้างความสุขความปรองดอง และความสมานฉันท์ิ ที่นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ก.ย.57 ณ บก.รร.ขส.ขส.ทบ.

 


พลตรี สุวภัทร ยี่โถขาว
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก
พันเอก นพพร สุทเธนทร์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบก


โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (Army  Transportation  School)
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  โทร.0-2584-6363
Email : armytransport.school@gmail.com