ปรัชญาโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
ปรัชญา : รู้หน้าที่ มีคุณธรรม   เลิศล้ำวิทยาการ
               รู้หน้าที่  หมายถึง การสร้างจิตสำนึกของบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม  และงานในหน้าที่  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความเจริญ
               มีคุณธรรม หมายถึง  การปลูกฝังอบรมให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  ประพฤติตนเป็นคนดี  ทั้งกาย วาจา ใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม  ตั้งอยู่ในความถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์  ยุติธรรมกตัญญู  และเสียสละ  อันจะนำไป สู่การดำรงชีวิต   และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
               เลิศล้ำวิทยาการ  หมายถึง การปลูกฝังเจตคติให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมมีความริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพหน้าที่การงานต่อไป
วิสัยทัศน์  (Vision)  
                   “โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะและลักษณะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม”
พันธกิจ  ( Mission) 
                 1. ปกครองบังคับบัญชา กำลังพลของหน่วย และผู้เข้ารับการศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของทหาร
                 2. ให้การฝึกศึกษาอบรม แก่กำลังพลเหล่าทหารขนส่ง และเหล่าทหารอื่น ๆ ตามนโยบายของกองทัพบก  ให้มีความรู้งานในหน้าที่  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
                 3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทหารขนส่ง ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานและด้านวิชาการของเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ
                 4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  เอกสาร ตำรา ของโรงเรียนทหารขนส่งให้ก้าวทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
                 5. พัฒนาโรงเรียนทหารขนส่งให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการทหารขนส่ง
                 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหารและของชาติไทย
อัตลักษณ์ (Identity)
                มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
                เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ