ประวัติโรงเรียน
1.  ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนทหารขนส่ง  กรมการขนส่งทหารบก   
                                 Army  Transportation  School  , Transportation  Department
2.  ที่ตั้ง      เลขที่ 121 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
3.  ประวัติความเป็นมา
  โรงเรียนทหารขนส่งฯ  ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก  (เฉพาะ)  ที่  44/38  เรื่องแก้อัตรากองทัพบก 2506   ครั้งที่ 9 ลง 18  เมษายน พ.ศ.2538  ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ  (อฉก.)  หมายเลข. 3100  คำสั่งกรมการขนส่งทหารบก  (เฉพาะ)  ที่  2/40  ลง 22  ก.ย.40   โรงเรียนฯ เป็นส่วนราชการของ กรมการขนส่งทหารบก  โดยมีเจ้ากรมการขนส่งทหารบก  เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่งฯ  และมีกรมยุทธศึกษาทหารบก  เป็นผู้กำกับดูแลด้านการฝึกศึกษา
4.  สถานภาพ
  โรงเรียนทหารขนส่ง ฯ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงปี  พ.ศ.2468 ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำจนในที่สุดหน่วยทหารพาหนะ  ได้ถูกยุบเลิกไปรวมอยู่กับทหารสัมภาระ  ต่อมา 5  เมษายน  2480 จัดตั้ง  กรมยานพาหนะทหารบกใหม่  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรถยนต์ การเก็บรักษาและแจกจ่ายน้ำมันให้แก่หน่วย ต่าง ๆ ทั่วทั้งกองทัพบก ในปี  พ.ศ.2484  จัดตั้งกองพันทหารพาหนะ  เพื่อเป็นโครงสร้างสำหรับขยายกำลัง  และเป็นลูกมือในการฝึกและศึกษาวิชาการขนส่ง  จึงเริ่มมีการปรับปรุงและวิวัฒนาการด้านการจัดหน่วย  และยานพาหนะ  โดยใช้รถยนต์แทนการใช้เกวียน รถม้า  และสัตว์ต่าง  ๆ  เป็นพาหนะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ปี  พ.ศ.2491 ได้จัดส่งนายทหารไปศึกษาวิชาการขนส่งแขนงต่าง ๆ ในต่างประเทศ  มีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง แผนกที่ 1  กรมพาหนะทหารบกมีหน้าที่ฝึกและอบรมเจ้าหน้าที่เป็นกองฝึกและศึกษา  ในปี  พ.ศ.2497 ได้เปลี่ยนนามหน่วยใหม่อีกครั้ง  จัดตั้งโรงเรียนทหารขนส่งฯ  ให้มีภารกิจดำเนินการฝึกศึกษา  และอบรม  กำลังพลเหล่าทหารขนส่ง  และเหล่าอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตามนโยบายของกองทัพบก

5. ปัจจุบัน

  โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ได้ย้ายจากพื้นที่เกียกกาย เดิมเลขที่ 42/1 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  มาตั้งอยู่ที่บริเวณข้างวัดสลักเหนือ เลขที่ 121 หมู่ 5 ถนนติวานนท์  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120