คติประจำโรงเรียน

นต  ถิ  ปญ  ญา  สมาอาภา  แปลว่า  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

                  จากการร่วมกันกำหนดปรัชญาของโรงเรียนทหารขนส่ง  กรมการขนส่งทหารบก  “รู้หน้าที่  มีคุณธรรม  เลิศล้ำวิทยาการ” ตรงกับเอกลักษณ์ ของสถาบันที่จะต้องผลิตบุคลากรตามขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ  ทางการศึกษา  เมื่อผู้เรียนเข้ามาเรียนก็เกิดการพัฒนา  สิ่งแรกคือ  ปลูกจิตสำนึกผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อส่วนรวม  รู้งานของตนเอง  และส่วนรวม  ก็จะทำให้งานในหน้าที่ต่าง ๆ ไม่มีความบกพร่องทำ  ให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความ มั่นใจใน สมรรถภาพของกำลังพล  งานสำเร็จลงด้วยดีตามกำหนดเวลา  สิ่งต่อมาเมื่อกำลังพลรู้หน้าที่สิ่งที่ตนเองขวนขวายต่อไปคือ  ต้องหาความรู้พัฒนา ตนเองให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้  ทั้งการศึกษาด้วยตนเอง  จากเอกสารโรงเรียนผลิตและเมื่อมีโอกาสเข้ารับการศึกษา ทำให้บุคลากรเกิดการเชื่อมโยงกัน ระหว่างความรู้จากข้อมูลการปฏิบัติประสบการณ์นำมารวมกันเป็นความเข้าใจ เกิดเป็นความรู้ใหม่พาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และผู้นำ  เกิดเป็น ความ สำเร็จในชีวิต  มีความเจริญก้าวหน้าในการทำ   และที่ขาดไม่ได้คือต้องเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกไม่ลืมตน ในการใฝ่หาความดีทั้งกายและใจ  ตั้งอยู่ในความถูกต้อง  ยุติธรรม  กตัญญู  เสียสละช่วยเหลือส่วนรวม  ทำให้ตนเองและสังคมอยู่อย่างมีความสุข  และเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับปรัชญา จึงกำหนด นโยบายเป็นเป้าหมายในการทำงานด้านการศึกษาของโรงเรียนทหารขนส่งฯ ดังนี้
๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีอุดมคติในทางที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
๒. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์  สามัคคีมีประชาธิปไตย
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  ผ่านเกณฑ์ประเมินผลของกองทัพบก
๔.  ฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้ด้านวิชาการและทักษะไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน   และดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ     
๕.  ฝึกให้ผู้เรียนสร้างสรรค์กิจกรรม  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน  อนุรักษ์  วัฒนธรรมไทย  รักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันต่อต้านยาเสพติด
๖.  พัฒนาและส่งเสริม  ให้บุคลากรของหน่วย มีความรู้  ความสามารถทันกับเทคโนโลยี  และความแปลกใหม่ทางด้านการศึกษา  มีคุณธรรม
      จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียนต่อไป