รายนามผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำรุ่น
หลักสูตร ชั้นนายร้อย

ลำดับ
ยศ -ชื่อ- นามสกุล
ปีการศึกษา
ลำดับ
ยศ -ชื่อ- นามสกุล
ปีการศึกษา
1
ร้อยตรี สมพงษ์ บุญรัตพันธ์
2509
2
ว่าที่ ร.ต. ประมวล ศุภกำเนิด
2510
3
ร้อยโท จงใจ ทัตตานนท์
2510
4
ร้อยโท ชลอ พิทักษ์วงษ์ดีงาม
2512
5
ร้อยโท โกศล จันทมงคล
2514
6
นนร. ประพันธ์ สายพงศ์
2514
7
นนร. ผดุงเกียรติ เสกสิทธิ์
2515
8
ร้อยโท สุจินต์ รุ่งแจ้ง
2515
9
นนร. สมหวัง ศรีประเสริฐ
2521
10
ร้อยโท สุจินต์ รุ่งแจ้ง
2522
11
ร้อยโท ปฐม รุ่งนก
2523
12
ร้อยโท พิชเยนทร์ ธัญญสิริ
2524
13
ร้อยโท จุฬาพงศ์ สกุลศักดิ์
2524
14
ร้อยตรี ยงยุทธ ธะประวัติ
2525
15
ร้อยตรี เอิบ เสือจุ้ย
2525
16
ร้อยโท เฉลิมวุฒิ พรหมศร
2526
17
ร้อยโท ธวัชชัย รักอาชีพ
2527
18
ร้อยเอก เอกภาพ หลิมรัตน์
2528
19
ร้อยโท วทัญญู เอี่ยมวรกุล
2530
20
ร้อยโท สุรพงษ์ เกตุพันธุ์
2532
21
ร้อยโท วันชัย แต่เจริญ
2533
22
ร้อยเอก ธีรพล หมั่นยิ่ง
2534
23
ร.อ.หญิง สุนันทา จันทราสา
2535
24
ร้อยโท เขมรัฐ ลำเจียกเทศ
2536
25
ร้อยโท ดิษรางพงศ์ เจริญมาก
2537
26
ร้อยโท วสันต์ วราสินธ์
2538
27
ร้อยโท พารณ สิริสุขการ
2539
28
ร้อยโท ยุทธศักดิ์ กองช่าง
2540
29
ร้อยโท ลักษณ์ศิลป์ ศรีนรคุต
2542
30
ร้อยเอก ณรงค์ อำแพงใต้
2543
31
ร้อยโท แสดง พลเขตร
2544
32
ร้อยเอก ชูพงษ์ โอบอ้อม
2545
33
ร้อยโท วิโรจน์ สว่างกุล
2546
34
ร้อยโท นครินทร์ เยี่ยมรัมย์
2547
35
ร้อยเอก
นัฎฐพล
อาชวาคม
2548
36
ร้อยโท พีรนนท์ จันทรชาติ
2549
37
ร้อยโท ครรชิต อินต๊รัตน์
2550
38
ร้อยโท กรีเทพ เขมะเพ็ชร
2552
39 ร้อยโท นิรูตติ์ สมศรี 2553 40 ร้อยโท ชูชาติ เอมศิริ 2554
41 ร้อยโท สยาม ศรีบุตร 2555 42 ร้อยเอก มงคลชัย จันฟุ่น 2556
43 ร้อยโท กฤษดา จันทรวิจิตรกุล 2557 44 ร้อยโท สุทธิพงษ์ บัวบาง 2558
45 ร้อยตรี หัสนัย หัตถวงษ์ 2559 46 ร้อยโท วรพจน์ ป้อมทอง 2560
47 เรือตรี ภานุวัฒน์ พรรณนา 2561