รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
หน้าหลัก ภารกิจและการจัด ผังองค์กรกองการศึกษา ภาพกิจกรรมของหน่วย รายนามผู้อำนวยการ ติดต่อเรา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป
แผนกวิชาการเคลื่อนย้าย
แผนกวิชาการขนส่ง
แผนกฝึก

งานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
แนวทางการส่งกำลังและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์
ใช้งานทั่วไป แบบ 1 ของกองทัพบก

นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.2560-2564

เป้าหมายและกรอบแนวทางการดำเนินงาน ยศ.ทบ.ปี 2560
เป้าหมายด้านหลักสูตรการศึกษา

พ.อ.จตุรภัทร ดวงนิมิตร
ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.