รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ

พ.อ.จัตุรพร ปฐมจินดา
หน.แผนกประเมินผลและสถิติ
 • ความมุ่งหมาย
  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แผนกสถิติดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดหน้าที่ให้ปฏิบัติด้งนี้.-
 • หน้าที่
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา, ทดสอบบุคคลเพื่อรับใบอนุญาติพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร และรับรองผลการทดสอบ 
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติและประวัติของนักเรียน 
  3. รวบรวมข้อมูลและสถิติเพื่อพัฒนาการศึกษา, พิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบแบบแผนข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทดสอบพลับและเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดสอบพลขับ 
  4. ดำเนินการออกประกาศนียบัตรและเอกสารรับรองผลการศึกษา 
  5.เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคของผู้บังคับบัญชาในด้านประเมินผลและสถิติ