รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ
 

พ.ท.นรเศรษฐ์ มุณีรักษา
ผบ.พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ.
 • หน้าที่กองพันนักเรียน
  1.ปกครองบังคับบัญชานายทหารนักเรียน  นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ
  2.ดำเนินกรรมวิธีและอำนวยความสะดวกแก่นายทหาร ,  นายสิบ  ที่เข้ามารับการศึกษาในโรงเรียนทหารขนส่ง
  3.ดำเนินการทางธุรการ งานสวัสดิการ การเงิน  ที่พัก และการเลี้ยงดู ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา
  4.สนับสนุนการฝึกของโรงเรียนทหารขนส่ง
  5.ให้การสนับสนุนการปฐมพยาบาลแก่กำลังพลของโรงเรียนทหารขนส่ง ทั้งในที่ตั้งหน่วย และการฝึกนอกที่ตั้งหน่วยตลอดจนรับผิดชอบการสุขาภิบาล