รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ

พ.อ.สุทธิเดช ศีลบุตร
หน.แผนกสนับสนุนการศึกษา
 • ความมุ่งหมาย
  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในแผนกสนับสนุนแผนกศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้กำหนดหน้าที่ให้ปฏิบัติดังนี้.-
 • หน้าที่  ผสน.รร.ขส.ขส.ทบ. 
  1. สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการฝึกศึกษาให้กับโรงเรียนทหารขนส่ง
  2. ดำเนินการพิมพ์เอกสารและตำราในการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ
  3. เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับแผนบทเรียนของหลักสูตรต่าง ๆ
  4. ให้การสนับสนุนโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงและบริการ
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์รวมทั้งควบคุมพัสดุ  เครื่องใช้และสิ่งอุปกรณ์ของโรงเรียน
  6. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับสนามฝึกของโรงเรียนทหารขนส่ง
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดของโรงเรียนทหารขนส่ง
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินของ  ขส.ทบ.
  9. ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้า - ประปา