รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ

พ.อ.รัช สุขกิจ
หน.แผนกเตรียมการ
 • ความมุ่งหมาย
  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในแผนกเตรียมการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดที่ให้ปฏิบัติดังนี้.-
 • หน้าที่
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนและหลักสูตรการศึกษา ตลอดความต้องการความต้องการ เพื่อสนับนุนการศึกษา 
  2. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 
  3. ดำเนินการในเรื่องตารางตารางสอนและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกับการสอน ตลอดจนแจกจ่ายเอกสาร, ตำราและการสอบ 
  4. กำหนดและประสานการใช้ห้องเรียน, สนามฝึกและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตลอดจนอาวุธกระสุน,วัตถุระเบิด และการขนส่ง
  5. พิจารณาเสนอความต้องการเกี่ยวกับการจัดหาอาจารย์ภายในหรือภายนอกมาบรรยายในโรงเรียนทหารขนส่ง
  6.ดำเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการเปิด-ปิดการศึกษา