รู้หน้าที่ มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิทยาการ

พ.อ.หญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน
หน.แผนกธุรการและกำลังพล
  • ความมุ่งหมาย
    เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่แผนกธุรการและกำลังพล ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดหน้าที่ดังนี้.
    1. ควบคุมดำเนินงานด้านสารบรรณของโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
    2. ดำเนินงานด้านธุรการและกำลังพลของหน่วย