ระบบบริหารสารสนเทศ รร.ขส.ขสทบ
ค้นหา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
รูป หมายเลขประจำตัวทหาร ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง วันทีบันทึก
1213101095 พ.อ. เทพฤทธิ์ ทรงสวัสดิ์ มาช่วยราชการ ประจำ ขส.ทบ.
มาช่วยราชการ
ตำแหน่ง หน.สำนักงานประกัน
19 ก.พ. 2559
1226200339 พ.อ. บุญไทย ไม้งิ้ว แผนกสนับสนุนการศึกษา หัวหน้าแผนก

26 ม.ค. 2559
1223309903 พ.อ. สมชาย เที่ยงคืน แผนกวิชาเคลื่อนย้าย อาจารย์หัวหน้าแผนก
ไปช่วยราชการ
02 ก.ย. 2558
1273311986 พ.อ. อัตถพล เกาไศยนันท์ แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป อาจารย์หัวหน้าแผนก

30 มี.ค. 2559
1273314064 พ.อ. รัช สุขกิจ แผนกเตรียมการ หัวหน้าแผนก

18 ก.พ. 2559
1372900610 พ.ท. เอกรินทร์ กอร่ม กองพันนักเรียน ผู้บังคับกองพัน

21 ม.ค. 2559
6331191206 พ.ท.หญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน แผนกธุรการและกำลังพล หัวหน้าแผนก

20 ม.ค. 2559
1327201208 พ.ต. โภคทรัพย์ แสนสุข กองร้อยนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ผู้บังคับกองร้อย

12 ก.พ. 2559
1303315126 ร.อ. ธนพัต โตสมตน หมวดเสนารักษ์ ผู้บังคับหมวด
ไปช่วยราชการ
กรมน.
12 ก.พ. 2559
1271100457 พ.ท. กิจศักดิ์ เหลืองศรีดา แผนกวิชาการขนส่ง อาจารย์

07 ก.ย. 2558