ระบบบริหารสารสนเทศ รร.ขส.ขสทบ
ค้นหา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
รูป หมายเลขประจำตัวทหาร ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง วันทีบันทึก
1383309315 จ.ส.ต. นนทชัย ทองพินิจ แผนกฝึก พลขับ

07 ก.ย. 2558
1267300364 พ.ท. กิตติภรณ์ งามจิต มาช่วยราชการ ส่งกำลัง ศคย.ทบ.
มาช่วยราชการ
21 ต.ค. 2558
1244900236 ร.ต. ไชยา เกิดเกตุ แผนกฝึก นชง.รร.ขส.ขส.ทบ.
มาช่วยราชการ
ผสน.รร.ขส.ขส.ทบ.
30 พ.ย. 2558
1473312065 จ.ส.ต. ประสาน สุขสุมิตร แผนกฝึก ครู
มาช่วยราชการ
ผสน.รร.ขส.ขส.ทบ.
30 พ.ย. 2558
1535600087 ส.ท. ศราวุฒิ สิมมา กองร้อยนักเรียนนายสิบ นายสิบประจำหมวด

17 ก.พ. 2559
1210501628 ร.ท. ปรีชา โม้เวียง แผนกฝึก นชง รร.ขส.ขส.ทบ.

21 ม.ค. 2559
1213306114 ร.ต. อำนวย สุคันธตูล แผนกฝึก นชง.รร.ขส.ขส.ทบ.

26 ม.ค. 2559
6305290111 ลูกจ้าง นางดุลพร เพียสุระ มาช่วยราชการ พนักงานรการ
มาช่วยราชการ
จาก กจห.ขส.ทบ.
12 ก.พ. 2559
6405020803 ลูกจ้าง นางลัดดาวัลย์ ตุ้มชี มาช่วยราชการ พนักงานราชการ
มาช่วยราชการ
เตรียมการ
12 ก.พ. 2559
1242401142 จ.ส.อ. สุพจน์ สุวรรณปรีดี แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป นายสิบครูพละ

12 ก.พ. 2559