ระบบบริหารสารสนเทศ รร.ขส.ขสทบ
ค้นหา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
รูป หมายเลขประจำตัวทหาร ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง วันทีบันทึก
1223300010 ร.ต. อดิศร พัสตรานนท์ กองพันนักเรียน นายทหารส่งกำลัง
ไปช่วยราชการ
มูลนิธิ 5 ธันวา
12 ก.พ. 2559
143315610 จ.ส.ต. เฉลิมพล พรหมทอง กองพันนักเรียน นายสิบส่งกำลัง
ไปช่วยราชการ
ธุระการ
12 ก.พ. 2559
1203300571 จ.ส.ต. ชัยชาญ  วิชัด กองร้อยนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน นายสิบประจำหมวด
มาช่วยราชการ
บก.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
04 มี.ค. 2559
6295170206 ลูกจ้าง นายอดิศักดิ์ ชมเชย มาช่วยราชการ มาช่วยราชการ

16 ก.พ. 2559
1454100341 ส.อ. อโนทัย แก้วมูลศิริ มาช่วยราชการ มาช่วยราชการ

16 ก.พ. 2559
1263300035 พ.อ.(พิเศษ) สมภพ มาลากุล ณ อยุธยา มาช่วยราชการ มาช่วยราชการ
มาช่วยราชการ
16 ก.พ. 2559
1503801922 ส.อ. อำนาจ บุญอิ่ม มาช่วยราชการ มาช่วยราชการ

17 ก.พ. 2559
1223309736 จ.ส.อ. โชติอนันท์ สุนทรจิราพงศ์ มาช่วยราชการ มาช่วยราชการ

17 ก.พ. 2559
1557400749 ส.ท. วัชระ กลางประพันธ์ กองร้อยนักเรียนนายสิบ นายสิบประจำหมวด

17 ก.พ. 2559
1560900243 ส.ท. สมเจตน์ มณีอบ กองร้อยนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน นาสิบปรจำหมวด

17 ก.พ. 2559