ระบบบริหารสารสนเทศ รร.ขส.ขสทบ
ค้นหา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
รูป หมายเลขประจำตัวทหาร ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง วันทีบันทึก
1303301458 พ.ท. นุรักษ์ ราชรักษ์ แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป อาจารย์

07 ก.ย. 2558
1220700586 พ.ท. สมเดช เตชะเสน แผนกวิชาการขนส่ง อาจารย์

07 ก.ย. 2558
1343308500 พ.ท. อดิฐา นิยมไทย แผนกสนับสนุนการศึกษา ประจำแผนก
ไปช่วยราชการ
กองการศึกษา
02 พ.ย. 2559
1203304048 พ.ท. ถิรวัฒน์ มาน้อย แผนกฝึก ประจำแผนก
ไปช่วยราชการ
บก.
07 ก.ย. 2558
1423900235 พ.ท. พีระพงศ์ กลิ่นอินทร์ แผนกประเมินและสถิติ ประจำแผนก
ไปช่วยราชการ
แผนกฝึก
17 ก.พ. 2559
1232103434 พ.ท. ปรัชญา ยวงทอง แผนกเตรียมการ ประจำแผนก

26 ต.ค. 2558
1206400873 พ.ท. ชวลิต ไกรเภา แผนกวิชาเคลื่อนย้าย อาจารย์

07 ก.ย. 2558
1192100086 พ.ท. อภิชาติ มิกขุนทด แผนกฝึก ประจำแผนก

07 ก.ย. 2558
1231900978 พ.ท. สำเนียง กุลทอง แผนกสนับสนุนการศึกษา ประจำแผนก

07 ก.ย. 2558
6441220418 พ.ท.หญิง รัตน์เกล้า สนิทรักษา แผนกวิชาการขนส่ง อาจารย์

15 ส.ค. 2560