ระบบบริหารสารสนเทศ รร.ขส.ขสทบ
ค้นหา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
รูป หมายเลขประจำตัวทหาร ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง วันทีบันทึก
1323310587 พ.ต. จำรูญ อินธนู แผนกวิชาเคลื่อนย้าย อาจารย์

15 ส.ค. 2560
1240500385 พ.ต. พงษ์อินทร์ ราชเหนือ แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป อาจารย์
ไปช่วยราชการ
ผสน.รร.ขส.ขส.ทบ.
02 พ.ย. 2559
1223314450 พ.ต. สมเกียรติ ศรีวิไล แผนกเตรียมการ ประจำแผนก
ไปช่วยราชการ
แผนกเตรียมการ
26 ต.ค. 2558
1281800562 พ.ต.  ประกอบ เชิดฉาย แผนกวิชาการขนส่ง อาจารย์

12 ก.พ. 2559
1260400975 ร.อ. จำเริญ พิลึก แผนกฝึก ประจำแผนก

08 ก.ย. 2558
1233306446 ร.อ. ณัฐคมม์ วงษ์รัชต์วรา แผนกประเมินและสถิติ ประจำแผนก

19 ต.ค. 2558
1300503043 ร.อ. สมชาย แก่นวงศ์ กองพันนักเรียน นายทหารธุรการและกำลังพล

26 ม.ค. 2559
1282900794 ร.ท. พนม โรจนศิริ แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป อาจารย์

08 ก.ย. 2558
1266900520 ร.ท. สิงห์ทอง ขำฉา แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป อาจารย์

08 ก.ย. 2558
1275800866 ร.ท. อนันต์ ก้อนทรัพย์ แผนกฝึก ประจำแผนก
ไปช่วยราชการ
12 ก.พ. 2559