ระบบบริหารสารสนเทศ รร.ขส.ขสทบ
ค้นหา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
รูป หมายเลขประจำตัวทหาร ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง วันทีบันทึก
1390201535 ร.ท. มนตรี สร้อยทอง กองร้อยนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ผู้บังคับหมวด
มาช่วยราชการ
เตรียมการ
17 ก.พ. 2559
1440503126 ร.ท. จักรพงษ์ วงค์ใหญ่ แผนกการเงิน นายทหารบัญชี

08 ก.ย. 2558
1243300039 ร.ท. ยศพงศ์ วรัทยา แผนกฝึก ประจำแผนก
ไปช่วยราชการ
รร.ช่างกล ขส.ทบ.
30 เม.ย. 2558
1283400142 ร.ท. บุญเสริม บุตกร แผนกฝึก ประจำแผนก

08 ก.ย. 2558
1272701356 ร.ท. กฤษดา จันทรวิจิตรกุล กองพันนักเรียน นายทหารยุทธการ
ไปช่วยราชการ
กองการศึกษา
30 มี.ค. 2559
6341110116 ร.ท.หญิง เพ็ญทิวา พรหมสวัสดิ์ แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป อาจารย์

12 มี.ค. 2561
6521011317 ร.ท.หญิง ดาววดี เทพจารี แผนกวิชาการขนส่ง อาจารย์
ไปช่วยราชการ
กบบ.ศคย.ทบ.
16 เม.ย. 2558
1261200179 ร.ต. สรรเสริญ แลสุภา แผนกธุรการและกำลังพล ประจำแผนก

19 ต.ค. 2558
1276803040 ร.ต. รัฐวิทย์ ศรีสุนาครัว แผนกฝึก ประจำแผนก

26 ม.ค. 2559
1332900323 ร.ต. วีรชัย คำใส แผนกฝึก ประจำแผนก
ไปช่วยราชการ
กรมราชองค์รักษ์
08 ก.ย. 2558