ระบบบริหารสารสนเทศ รร.ขส.ขสทบ
ค้นหา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
รูป หมายเลขประจำตัวทหาร ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง วันทีบันทึก
1230700238 ร.ต. สมเจตน์ มังคละศิริ แผนกเตรียมการ เสมียน

12 ก.พ. 2559
1203305222 ร.ต. บำรุง วงษ์พรหม แผนกฝึก ครู
ไปช่วยราชการ
26 ต.ค. 2558
1203800285 ร.ต. ยุทธนา ทักหลำ กองพันนักเรียน จ่ากองพัน
ไปช่วยราชการ
แผนกฝึก กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.
17 ก.พ. 2559
1203400388 ร.ต. ทองสุข ธรรมจันทร์ แผนกฝึก ครู

08 ก.ย. 2558
1220800658 จ.ส.อ.(พิเศษ) วศิน นากสุก แผนกธุรการและกำลังพล เสมียน

16 ต.ค. 2558
1243314740 จ.ส.อ.(พิเศษ) อโณทัย เหมาะดี แผนกสนับสนุนการศึกษา นายสิบยานยนต์
มาช่วยราชการ
ผตก.รร.ขส.ขส.ทบ.
26 ต.ค. 2558
1230700001 จ.ส.อ.(พิเศษ) ราชา ขำดี แผนกฝึก ครู

26 ม.ค. 2559
122500132 จ.ส.อ.(พิเศษ) วินัย เดือนแจ้ง แผนกฝึก ครู
ไปช่วยราชการ
ปั๊มน้ำมันขส.ทบ.
30 เม.ย. 2558
1242500669 จ.ส.อ. ณัฐดล ทวีสุข แผนกธุรการและกำลังพล เสมียน

12 ก.พ. 2559
1323801829 จ.ส.อ. วาริช ตะนะโส แผนกการเงิน เสมียนการเงิน

07 ก.ย. 2558