ระบบบริหารสารสนเทศ รร.ขส.ขสทบ
ค้นหา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
รูป หมายเลขประจำตัวทหาร ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง วันทีบันทึก
1264100589 จ.ส.อ. วีระชัย งามหิรัญ กองพันนักเรียน นายสิบคลัง

03 ก.ย. 2558
1291900190 จ.ส.อ. ปัญญา มงคลวิทย์ แผนกสนับสนุนการศึกษา ช่างซ่อมอุปกาณ์ไฟฟ้า

03 ก.ย. 2558
1236300013 จ.ส.อ. ศักดา ทองอยู่ แผนกสนับสนุนการศึกษา เสมียน
ไปช่วยราชการ
ช่าง กล ขส.ทบ.
30 เม.ย. 2558
1385502796 จ.ส.อ. ณัฐพล ขันสีทา แผนกสนับสนุนการศึกษา ช่างภาพ

03 ก.ย. 2558
1433306604 จ.ส.อ. คณาพจน์ ผลไพร แผนกสนับสนุนการศึกษา ช่างเขียน

05 พ.ย. 2559
1363308574 จ.ส.อ. ทักษ์ดนัย อินทรสิทธิ์ แผนกเตรียมการ เสมียน

26 ต.ค. 2558
6621021103 จ.ส.อ. อรุณี เข็มเกาะ แผนกสนับสนุนการศึกษา เสมียน
ไปช่วยราชการ
เตรียมการ
12 ก.พ. 2559
1410201305 จ.ส.อ. หาญณรงค์ เปอร์ดี แผนกสนับสนุนการศึกษา พลขับรถ

07 ก.ย. 2558
1252401212 จ.ส.อ. ทรงพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา แผนกวิชาเคลื่อนย้าย เสมียน
มาช่วยราชการ
ธุรการ
16 ก.พ. 2559
1385401392 จ.ส.อ. เหรียญทอง แสวงดี แผนกวิชาการขนส่ง ครู
ไปช่วยราชการ
แผนกประเมินผล
19 ต.ค. 2558