ระบบบริหารสารสนเทศ รร.ขส.ขสทบ
ค้นหา
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
รูป หมายเลขประจำตัวทหาร ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง วันทีบันทึก
1293307879 จ.ส.อ. สุรพล สุขสุมิตร แผนกฝึก ครู
ไปช่วยราชการ
รร.ช่างกล ขส.ทบ.
20 ม.ค. 2559
1363401001 จ.ส.อ. ยุทธนา ทองอ่อน หมวดเสนารักษ์ นายสิบพยาบาล

17 ก.พ. 2559
1254301049 จ.ส.อ. สำเริง รัดถา แผนกสนับสนุนการศึกษา หัวหน้ารถ
ไปช่วยราชการ
ประเมินผล
12 ก.พ. 2559
1394900143 จ.ส.อ. ศิริรุ่ง ฐิตสาโร แผนกสนับสนุนการศึกษา เสมียน
ไปช่วยราชการ
กองพันนักเรียน
03 ก.ย. 2558
1246700389 จ.ส.อ. ศิลปชัย ทองวิโรจน์ แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป นายสิบครูพลศึกษา

03 ก.ย. 2558
1406602718 จ.ส.อ. สมบัติ เทพมณี แผนกฝึก ครู
ไปช่วยราชการ
03 ก.ย. 2558
1427200251 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย สมภักดี แผนกฝึก ครู
ไปช่วยราชการ
กองพัน นร.ขส.ทบ.
07 ก.ย. 2558
1420700783 จ.ส.อ. ปาณสิน ลิ้นเสมา แผนกวิชาการขนส่ง เสมียน

12 ก.พ. 2559
1382104796 จ.ส.อ. สุเทพ ทองศรี แผนกวิชาการขนส่ง ครู

12 ก.พ. 2559
1253313810 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ บุญเกิด แผนกวิชาเคลื่อนย้าย ครู

02 ก.ย. 2558